Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt SurvivalHarreveld geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.
Copyright 2009 Survival Harreveld.

Alle rechten voorbehouden.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopieën, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van trainingsgroepen Survival Harreveld.

Comments are closed.